ရွှေရည်ဝင်း (အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနှင့် အုတ်၊သဲ၊ကျောက်၊ရောင်းဝယ်ရေး)