ရွှေနန်းပုံ (ပိုးထည်၊ ချည်ထည်နှင့် ကွန်ပျူတာစက်ပန်းထိုး)