ရွှေဧရာ (BJ NJ တုံးဖုံး သရီးကရောင်း၊ ထော်လာဂျီအပိုပစ္စည်းနှင့် ရေတုံကင်ရောင်းဝယ်ရေး)