ဦးသိန်းနှင့်သားများ ကားအဲကွန်း ဒိုက်နမိုမော်တာပြုပြင်ရေး