အနော်ရထာ (ကွန်ပျူတာပုံနှိပ်နှင့် တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန်း)