အိမ့်ရွှေစည် (ပိုးထည်၊ ချည်ထည်များနှင့် အပ်ချုပ်အပိုပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်)