အောင် (လေထိုးကျွတ်ဖာ၊ ကားဆိုင်ကယ်တာယာနှင့်အင်ဂျင်ဝိုင်ရောင်းဝယ်ရေး)