ကမျောကင်းတံတား

Listing Description

ထားဝယ်မြို့ကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသည့် ထားဝယ်မြစ်ကိုဖြတ်ကာ ထားဝယ်မြို့နယ်နှင့် လောင်းလုံးမြို့နယ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပေးထားသည့် တံတားတစ်စင်းဖြစ်သည်။ နှစ်လမ်းသွား တံတားတစ်စင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၇၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကာ ၁၉၇၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ တံတားအရှည် ပေ ၁၁၀၀ ရှိပြီး တည်ဆောက်မှု ကုန်ကျစရိတ် ၈၂.၃၂ သိန်း ဖြစ်သည်။